Stævne-rating reglement

Stævne-rating reglement

Kapitel 1, stævner

§ 01: Stævnetyper
Der skelnes mellem disse stævnetyper:
1. DBTU stævnearrangementer
2. Lokalunion stævnearrangementer
3. DBTU godkendte stævner – de såkaldte åbne stævner.
4. Invitationsstævner - skal ikke godkendes af DBTU.
Stævnetype 1, 2 og 3 tæller alle med til ratinglisten og DBTU’s stævneafviklingsprogram TTCoordinator (TTC) skal benyttes til forberedelse og afvikling af stævnet.
Invitationsstævner tæller ikke med til ratinglisten.
Reglerne i dette kapitel omhandler stævnetyperne i punkt 1, 2 og 3.
Stævnetyperne, punkt 1 og 2 kan have særregler, der er overordnede i forhold til reglerne i dette kapitel.

§ 02: Ansøgning og indbydelse
Stk. 1:
Klubberne ansøger om godkendelse til at afholde åbent stævne i den efterfølgende sæson via klubportalen senest den 15. januar.

Vejledning:
Klubberne indtaster deres ansøgning i klubportalen: www.klubportalen.dk.
Indtastningsvejledning findes i portalen.
Det er vigtigt at overholde ansøgningsfristen, hvis klubben vil være sikker på, at stævnet kan medtages i Kalendergruppens planlægning af den efterfølgende sæsons terminsliste.
Portalen er åben for ansøgninger hele sæsonen.
Alle relevante oplysninger om stævnet skal indtastes ved ansøgningen, også stævnets rækker med angivelse af rækkens spilledato.
Det skal derigennem være muligt for en klub og dens spillere at kunne planlægge sin stævnedeltagelse i en sæson.
At rækkerne er indtastet med spilledato er nødvendigt af hensyn til online stævnetilmeldingen.
Stk. 2:
Stævnearrangøren udsender indbydelse. Det kan ske med almindelig post – eller via e-mail og/eller hjemmeside.
Vejledning:
Indbydelsen kan udsendes via sekretariatet for den indbydende klubs regning.
Udsendelsesdato aftales med DBTU’s sekretariat.
Indbydelsen skal altid godkendes af DBTU. Indbydelser, som fremsendes til DBTU uden
forudgående aftale, kan ikke påregnes at blive godkendt og udsendt via Sekretariatet.
Indbydelse til alle stævner skal indeholde oplysning om:
a. Den arrangerende klubs navn.
b. Der skal indgå et DBTU logo på stævneindbydelsen.
c. Tid og sted for arrangementet.
d. Stævneform (rækker, puljer, hvor mange der går videre til slutspil, drive-in mv.).
e. Spilledage for de enkelte rækker.
f. Hvorvidt seedning foretages, og hvilken ratingopdatering der i givet fald seedes
efter.
g. Tilmeldingsfrist, -form og –adresse.
h. Hvilken ratingopdatering der er grundlaget for placering i rækkerne ved (1) normal
tilmelding og ved (2) drive in tilmelding
i. Startgebyrets størrelse og indbetalingssted.
j. Tid og sted for lodtrækningen.
k. Præmier.
l. Praktiske oplysninger (transport, overnatning m.v.).
m. At stævnet tæller med til DBTU’s ratingliste.

§ 03: Rækkeopdeling
Stk. 1:
Spillerne tilmeldes efter spillestyrke i følgende rækker:
Herrer: Klasse Elite, 1, 2, 3, 4 og 5.
Damer: Klasse Elite, 1, 2 3 og 4.
Herre U21 A, B, C og D.
Dame U21
Herre junior A, B, C og D.
Dame junior A og B.
Drenge A, B, C og D.
Pige A og B.
Yngre drenge A, B og C og D
Yngre pige A og B.
Puslinge drenge A, B, C og D.
Puslinge piger.
Veteran boys 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80 og 85.
Veteran girls 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80 og 85.
Arrangøren fastsætter, hvilke kategorier og rækker, der afvikles ved stævnet.
Arrangøren kan vælge at oprette egne rækker.
Stk. 2:
En spillers tilhørsforhold til en klasse afhænger af spillerens ratingtal.
Stk. 3:
Ratinggrænserne for de forskellige rækker fremgår af tabellen over aldersklassernes ratingtal.
Stk. 4:
Ungdomsspillere må ikke deltage i en lavere seniorrække end klasse 2.
Stk. 5:
Den højest rangerede spillers ratingtal er afgørende for, hvilken doublerække et
doublepar kan tilmelde sig.
Stk. 6:
Sekunda mixdouble er for klasse 2 spillere og nedefter.
Vejledning:
Tabel over aldersklassernes ratingtal


§ 04: Stævnetilmelding
Tilmelding til et stævne skal ske klubvis via KLUBPORTALEN

Vejledning:
Klubberne indtaster tilmeldingen af klubbens spillere i klubportalen: http://www.klubportalen.dk/.
Indtastningsvejledning findes i portalen.
Import af disse tilmeldinger sker direkte i stævneafviklingsprogrammet TTC og der er systemkontrol på at spillerne tilmeldes i den rigtige række (alder).

§ 05: Seedning
Stk. 1:

Stævnearrangøren foretager seedning i alle singlerækker. Det er frivilligt om der seedes i doublerækker.
Vejledning:
Anbefalede seedninger

Puljerækker:
I puljerækker seedes et antal spillere = antal puljer
Cuprækker:
I rækker, hvor der kun spilles cupturnering
Antal seedede
02-16 spillere = 2 seedede
17-32 spillere = 4 seedede
33-64 spillere = 8 seedede
Flere end 64 spillere = 16 seedede

Stk. 2:
DBTU’s ratingliste skal ligge til grund for seedningen.
Stk. 3:
Kun fremmødte spillere må medtages i lodtrækningen. Tilmeldte spillere der ikke møder op skal slettes fra rækken inden seedning foretages og lodtrækning
finder sted.

§ 06: Lodtrækning
Stk. 1:
Lodtrækning foretages ved hjælp af stævneafviklingsprogrammet TTC.
Stk. 2:
Puljerækker
Rækker hvor der er seedet: Ved lodtrækning i puljerækker gælder, at nr. 1 seedet placeres i pulje 1, nr. 2 seedet i pulje 2, nr. 3 seedet i pulje 3 o.s.v. Spillere fra samme klub bliver så langt det er muligt lodtrukket ind i forskellige puljer.

Slutspilslodtrækning ved puljespil
Vinderen af en seedet pulje (ikke nødvendigvis den seedede spiller) placeres/lodtrækkes således:
• Vinderen i seedet pulje 1 placeres øverst i øverste halvdel, mens vinderen af pulje 2 placeres nederst i nederste halvdel.
• Vinderne af seedet pulje 3 og 4 lodtrækkes ud på nederste plads i øverste halvdel respektive øverste plads i nederste halvdel.
• Vinderne af seedet pulje 5-8 lodtrækkes ud på første og tredje fjerdedels nederste pladser respektive anden og fjerde fjerdedels øverste pladser.
• Vinderne af seedet pulje 9-16 lodtrækkes ud på første, tredje, femte og syvende ottendedels nederste pladser respektive anden, fjerde, sjette og ottende ottendedels øverste pladser.
Ved lodtrækningen for seedede spillere tages der ikke klubhensyn.
Øvrige spillere, som har kvalificeret sit til slutspillet uden at vinde en seedet pulje lodtrækkes ud på de resterende pladser uden hensyn til om man har vundet en useedet pulje eller er blevet nr. 2. Spillere fra samme pulje skal altid placeres i hver sin halvdel. Der tages klubhensyn.
Rækker hvor der ikke er seedet: Der trækkes der lod til slutspillet som om der var seedet i rækken, se ovenfor.
Stk. 3:
Cupturnering (uden indledende puljer)
Ved lodtrækning til cupturnering gælder følgende:
• Spillere seedet som nr. 1 placeres 1 placeres øverst i øverste halvdel
• Spillere seedet som nr. 2 placeres nederst i nederste halvdel.
• Spillere seedet som nr. 3-4 lodtrækkes ud på nederste plads i øverste halvdel respektive
øverste plads i nederste halvdel.
• Spillere seedet som nr. 5-8 lodtrækkes ud på første og tredje fjerdedels nederste pladser
respektive anden og fjerde fjerdedels øverste pladser.
• Spillere seedet som nr. 9-16 lodtrækkes ud på første, tredje, femte og syvende ottendedels nederste pladser respektive anden, fjerde, sjette og ottende ottendedels øverste pladser.
Øvrige spillere lodtrækkes ud på de resterende pladser, idet der så langt det er muligt bliver taget klubhensyn.
Ved lodtrækningen for seedede spillere tages der ikke klubhensyn.
Et doublepar bestående af spillere fra to forskellige klubber, kan aldrig komme i betragtning ved lodtrækning med hensyn til klubinteresser.
Stk. 4:
Ændringer efter lodtrækning
• Mellem lodtrækning og rækkens start kan der indsættes eftertilmeldte spillere.

Udebliver en doublemakker kan der indsættes en anden makker.
• Eventuelle ændringer skal finde sted inden den pågældende række starter.

Stk. 5:
Antal spillere pr. pulje
Hver pulje skal bestå af mindst 4 spillere. I hver puljerække må der maksimalt være tre puljer med 3 spillere.

§ 07: Program
Stævnearrangøren træffer selv beslutning om hvorvidt program skal udsendes pr. post eller skal kunne downloades fra stævnets hjemmeside.
Vejledning:
Det skal tydeligt fremgå af indbydelsen om der fremsendes et trykt program eller om klubberne selv skal hente det på stævnets hjemmeside. Det skal også fremgå hvilken dato program kan forventes fremsendt eller er tilgængelig på stævnets hjemmeside

§ 08: Puljeregnskab
Stk. 1.
Vundet eller afbrudt kamp giver 2 matchpoint, det gælder også kamp vundet på wo.
Tabt kamp giver 1 matchpoint.
Ikke spillet kamp (wo) giver 0 matchpoint til taberen.
Stk. 2.
Hvis 2 eller flere spillere ender på samme antal matchpoint, afgøres den indbyrdes placering ved udelukkende at sammenregne matchpoint mellem disse spillere.
Stk. 3.
Hvis det indbyrdes matchpointtal mellem berørte spillere stadig er lige, beregnes den indbyrdes sætkvotient (vundne sæt divideret med tabte sæt).
Stk. 4.
Hvis den indbyrdes sætkvotient mellem de berørte spillere er lige, beregnes den indbyrdes boldkvotient (vundne bolde divideret med tabte bolde).
Stk. 5.
Så snart en placering eller flere kan bestemmes ud fra punkt 2-4, fjernes den eller de spillere. De øvrige spilleres placering beregnes på ny fra punkt 2.
Stk. 6.
Hvis den ovenstående beregning ikke kan afgøre to eller flere spilleres placering, trækkes der lod. Denne lodtrækning foretages af stævneafviklingsprogrammet TTC.
Stk. 7.
Hvis en spiller afbryder en igangværende kamp, eller ikke spiller (WO), tæller alle spillerens kampe med i puljeregnskabet.
Hvis en spiller afbryder en igangværende kamp, betragtes kampen som værende spillet og indtastes i TTC med 3 x 11-0.
Hvis en spiller ikke påbegynder en kamp indtastes WO på denne spiller i TTC.
Stk. 8.
Alle spillede og påbegyndte kampe tæller med til ratinglisten.

§ 09: Borde og bolde
Stævnet afvikles på borde og med bolde godkendt af ITTF.

§ 10: Forpligtelser
Stk. 1:
Arrangørklubben/arrangerende lokalunion skal udpege en stævneledelse, der er ansvarlig for stævnets korrekte afvikling. Klubben/lokalunionen skal ansætte en uddannet overdommer pr. hal, overdommerne bliver udpeget af DBTU’s dommerkoordinator(er). Overdommerne er ansvarlige for overholdelse af spillereglerne i overensstemmelse med vejledning for overdommere samt disciplinærbestemmelserne.
Stk. 2:
Forpligtelsen til at ansætte overdommer, jvnf. stk. 1 gælder dog ikke for lukkede unionsarrangementer, hvor der kun inviteres et begrænset antal spillere og aldersklasser. Som eksempler kan nævnes: startstævner og pointstævner.
Det samme gælder invitationsstævner som ikke tæller med til ratinglisten og som ikke er godkendt af DBTU.
Stk. 3:
Dommere der ikke er uddannet og ikke på forhånd er udpeget af en overdommer under et stævne til at dømme med en dommers kompetencer, fungerer udelukkende som bladvender uden ret til at blande sig i den kamp vedkommende "dømmer".

§ 11: Protester
Alle protester skal skriftligt indberettes til overdommeren, og skal ledsages af et protestgebyr. Tages protesten til følge, vil protestgebyret blive tilbagebetalt. I modsat fald tilfalder protestgebyret arrangøren.
Vejledning:
Protestgebyret udgør 100 kr. Uden protestgebyr vil ingen sag blive behandlet.

§ 12: Resultatlister
Efter stævnets afslutning eksporterer stævnearrangøren samme dag resultaterne til Infosport via TTC.

Kapitel 2, ratinglisten

§ 13: Hvem er omfattet
DBTU’s ratingliste omfatter alle registrerede spillere, som har spillet minimum 1 singlekamp i Danmarksturneringen, Lokalunionernes holdturneringer, danske og lokale individuelle mesterskaber, stævner godkendt af DBTU samt forskellige andre arrangementer efter aftale med DBTU’s Stævne/Rating/IT gruppe.

§ 14: Hvilke kampe tæller
Alle turneringskampe fra Danmarksturneringen og lokalunionernes holdturneringer tæller automatisk med til Ratinglisten. Her er der krav om at deltagende spillere skal registreres.

§ 15:
Kun tællende kampe kommer med på ratinglisten. I holdturneringen tæller kun de kampe, som danner holdkampens resultat. Afbrudt kamp på grund af skade eller andet er en tællende kamp. Ikke påbegyndte kamp er ikke en tællende kamp. Ved et stævne skal alle kampe i en række bestå af registrerede spillere for at rækken tæller med. Dette krav gælder dog ikke spillere fra udenlandske klubber.

§ 16:
En spiller bliver registreret via løsning af licens hos DBTU, se § 2 i turneringsreglementet.

§ 17:
Stk. 1:
Slutratingtallet for en sæson er lig med startratingtallet for den nye sæson. Nye spillere får tildelt et ratingtal efter en tabel. Tallene i tabellen er for nybegyndere. Klubberne skal anføre sit skøn over en ny spillers ratingtal, såfremt spillerens styrke er højere end tallene i tabellen. Dette skal ske ved registreringen af spilleren i Klubportalen.
Stk. 2:
Stævne/ratinggruppen foretager kontrol af nye spilleres startratingtal efter den ratingopdatering, hvor nye spillere første gang optræder på listen.
Vejledning:


§ 18: Ratingtabellen
Ratingberegningen sker ud fra denne tabel


§ 19: Opdateringsterminer
Ratinglisten opdateres hver uge. Det sker natten til torsdage. Sidste frist for indtastning af resultater, der skal med på den nye ratingliste, er onsdage kl. 23.59.

Kapitel 3, resultatformidling


§ 20:
For holdturneringskampe gælder at arrangørklubben skal indtelefonere kampresultatet til Infosport umiddelbart efter at kampen er færdigspillet.
Individuelle resultater skal indtastes af arrangørklubben via Klubportalen. Det skal ske samme dag som holdkampen afvikles.
Såfremt individuelle resultater indtastes umiddelbart efter kampens afvikling er indtelefonering ikke nødvendig.

§ 21:
For mesterskaber, stævner og andre arrangementer, der tæller med til ratinglisten gælder, at DBTU’s stævneafviklingsprogram, TT-Coordinator skal benyttes. Alle kampe tastes ind i systemet. Via en resultatfil fra programmet importeres alle kampresultaterne i Infosport.

§ 22:
Samtlige resultater fra holdturneringskampe og stævner, jvnf. stk. 1 og 2 kan ses på Infosport umiddelbart efter indtastningen.
Fejlretning sker for holdturneringens vedkommende ved henvendelse til den arrangerende union.
Fejlretning for stævnernes vedkommende sker ved henvendelse til Rating- stævnegruppen.

§ 23:
Oversigt over en spillers tællende kampe kan hentes ved at klikke på spillerens navn på Ratinglisten. Her kan man se resultatet af kampene og ratingberegningen for hver enkelt kamp. Kampe mod spillere fra udenlandske klubber er med på oversigten, men bliver ikke ratingberegnet.

Reglementet er udarbejdet af DBTU’s stævne/Rating/IT gruppe og er godkendt af DBTU’s bestyrelse den 31.08.2010.


Nyeste kommentarer

03.11 | 07:02

helt OK

02.11 | 20:23

Jeg har en søn på 13 år, som gerne vil komme i morgen, torsdag kl. 18 og ...

02.11 | 13:01

ja, man må gerne bare komme, torsdag er bedst

01.11 | 15:37

Skal man bare møde op hvis man gerne vil begynde til bordtennis 13 år gammel