Vedtægter for FBTK

Vedtægter for Fårevejle Bordtennis Klub

§ 1

Foreningens navn er Fårevejle Bordtennis Klub og hører hjemme i Odsherred kommune. Foreningen er medlem af DGI Syd/Vest Sjælland og ØBTU (Østdanmarks Bordtennis Union). Foreningen er stiftet den 28. april 1988.

§ 2

Foreningens formål er at virke for bordtennissportens interesse

i den tidligere Dragsholm kommune.

§ 3

I foreningen kan optages alle, der er fyldt 6 år. Som passivt

medlem kan optages enhver. Bestyrelsen vedtager én gang årligt,

om der skal udnævnes nye æresmedlemmer.

Bestyrelsen kan bortvise kortvarigt eller udelukke på bestemt tid/indtil videre et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 4

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer, sekretær samt 2 udvalgsformænd (Socialudvalget og repræsentant i Idrættens Venner).

Den valgte bestyrelse vælger selv en næstformand mellem de 2 udvalgsformænd samt besætter de 2 udvalgsformandsposter.

Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være til stede, før der kan træffes beslutninger.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang, dog skal der føres medlemsliste samt protokol.

Formanden, og i dennes fravær næstformanden, og kassereren tegner foreningen.

Alle valg er for 2 år således, at kasserer og sekretær og repræsentanten i Idrættens Venner afgår på lige år.

Formanden samt formanden for Socialudvalget afgår på ulige år.

Valgbare er alle medlemmer, der er fyldt 15 år. Formand, næstformand, kasserer samt sekretær skal dog være myndige.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år. Forældre til børn under 15 år kan stemme for deres barn mod at medbringe gyldigt medlemskort (girokort).

§ 5

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

§ 6

Kontingenter fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Kontingentfrie er bestyrelsen, selvstændige trænere, samt max. 1 hjælpetræner pr. hold.

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen indkaldes hvert år i januar kvartal. Her vælges bestyrelsen for det kommende år, efter foreningens vedtægter.

Generalforsamlingen varsles med mindst 10 dage i mail til medlemmerne samt på hjemmesiden.

Forslag, herunder forslag om vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 6 dage før.

Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bliver der behov for en suppleant, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for afholdelse af suppleringsvalg.

Hvis medlemmerne ønsker en ekstraordinær generalforsamling, skal en dagsorden sendes til formanden med mindst 1/3 af medlemmernes underskrift. En ekstraordinær generalforsamling skal varsles med samme frist som en ordinær.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Det reviderede regnskab underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og revisorer.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.

3. Kontrol af fremmødtes stemmeret.

4. Aflæggelse af formandens beretning.

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingenter.

8. Valg til bestyrelse:
a. Formand (kun ulige år)

b. Kasserer (kun lige år)

c. Sekretær (kun lige år)

d. 2 bestyrelsesmedlemmer: som efter konstitueringen selv besætter
posterne som:
Formand for turneringsudvalget (kun lige år)
Formand for Socialudvalget (kun ulige år)

e. 2 revisorer (1. revisor: lige år, 2. revisor: ulige år)

f. 1 revisorsuppleant (hvert år)

9. Eventuelt.

§ 8

Ophævelse af foreningen kan kun ske i det tilfælde, at der ikke i foreningen er nok valgbare medlemmer til at besætte de 5 bestyrel-

sesposter. Opløsning kan kun ske på 2 på hinanden følgende lovligt varslede ekstraordinære generalforsamlinger.

Foreningens midler overdrages da til en forening, der har bordtennis på programmet, efter den ekstraordinære generalforsamlings beslut-ning.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24.05.1993.

Revideret 02.06.1998.

Revideret 19.05.1999 .

Revideret 16.05.2000.

Revideret 16.05.2001.

Revideret 29.05.2002.

Revideret 26.05.2004.

Revideret 04.05.2006.

Revideret 27.03.2007.

Revideret 14.03.2008.

Revideret 22.04.2009.

Revideret 27.04.2011.

Revideret 07.03.2012.
Revideret 19.03.2013.
Revideret 17.03.2014.
Revideret 01.07.2021.

Nyeste kommentarer

03.11 | 07:02

helt OK

02.11 | 20:23

Jeg har en søn på 13 år, som gerne vil komme i morgen, torsdag kl. 18 og ...

02.11 | 13:01

ja, man må gerne bare komme, torsdag er bedst

01.11 | 15:37

Skal man bare møde op hvis man gerne vil begynde til bordtennis 13 år gammel